Szkolenie wstępne bhp obowiązkowo realizuje się w pierwszym dniu pracy nowego pracownika. GOMA Kształcenie Kadr oferuje obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nich jest instruktaż ogólny wchodzący w skład szkolenia wstępnego BHP.

Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.

Podczas Instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy;
  • Przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny powinien odbyć się przed dopuszczeniem do wykonywanej pracy:

  • Wszystkich nowo zatrudnionych pracowników;
  • Studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie;
  • Uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza podpisem na karcie szkolenia wstępnego. Szkolenie wstępne organizujemy w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, filmy, prezentacje multimedialne oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.