Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Co zawiera szkolenie?

W programie szkolenia znajdują się m. in.:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);
 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp; ochrony pracy kobiet i młodocianych; profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami; szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów;
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego;
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;

 • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

Każda osoba, która odbędzie szkolenie, otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Dla kogo prowadzimy szkolenia?

Szkolenia okresowe BHP realizujemy dla wszystkich grup zawodowych, bez względu na wiek i płeć.
Posiadamy doświadczenie w realizowaniu szkoleń głównie dla branż z obszarów: budownictwa, wojska, służby zdrowia, transportu, oświaty oraz wielu innych.
Każde szkolenie okresowe BHP kończy się krótkim sprawdzeniem wiedzy oraz wydaniem stosownych zaświadczeń honorowanych przez wszystkich pracodawców.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno być zorganizowane:

 • do 30 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika dla pracodawców;
 • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób kierujących pracownikami;
 • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych).

Szkolenie okresowe bhp należy realizować cyklicznie w następujących okresach czasowych:

 • Nie rzadziej niż raz w roku – szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
 • Nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 • Nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.