Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidziane jest dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Co zawiera szkolenie?

Program szkolenia zawiera:

 • obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • instrukcję technologiczno-ruchową (jeśli takowe są przewidziane);
 • zagrożenie pożarowe budynków, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
 • zasady ewakuacji i mienia;
 • odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej w zakresie zapobiegania pożarom;
 • obowiązki pracowników w przypadku pożaru;
 • sposoby alarmowania na wypadek powstania pożaru;
 • środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy – charakterystyka, zastosowanie;
 • zasady oznakowania dróg ewakuacyjnych i sprzętu PPOŻ.
  przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru;
 • zarządzenie w sytuacji kryzysowej;
 • zasady współpracy z Policją, Strażą Pożarną, załogami Ratownictwa Medycznego.
Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się wystawieniem imiennego zaświadczenia z odbytego szkolenia.