Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Chcąc podnosić bezpieczeństwo w firmie oraz spełniać wymagania Art. 2091 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do pełnienia tej funkcji musi mieć ważne szkolenie okresowe bhp oraz dodatkowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzane przez wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów wśród których znajdują się czynnie działający ratownicy medyczni i strażacy.

Program szkolenia  zawiera m.in.:

  • zasady bezpieczeństwa w przypadku udzielania pierwszej pomocy;
  • regulacje prawne;
  • kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;
  • organizacja miejsca wypadku, wzywanie pogotowia;
  • postępowanie z poszkodowanymi;
  • ocena funkcji życiowych;
  • postępowanie podczas utraty przytomności;
  • resuscytacja;
  • działania w przypadku masywnych krwotoków;
  • postępowanie w urazach kończyn, głowy;
  • postępowanie we wstrząsie;
  • postępowanie w przypadku oparzeń;
  • postępowanie w przypadku porażenia prądem;
  • postępowanie w razie zadławienia;
  • ewakuacja z miejsca zdarzenia.

Do nauki wykorzystujemy nowoczesne metody przekazu:

  • aktywne prezentacje multimedialne,
  • fantomy do nauki resuscytacji,
  • apteczki pierwszej pomocy,
  • sprzęt ratowniczy.

Szkolenie kończy się testem pisemnym oraz sprawdzeniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Każdy kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu Ochrony przeciwpożarowej przewidziane jest dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Program szkolenia zawiera:

  • obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • instrukcję technologiczno ruchową (jeśli takowe są przewidziane);
  • zagrożenie pożarowe budynków, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
  • zasady ewakuacji i mienia;
  • odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej w zakresie zapobiegania pożarom;
  • obowiązki pracowników w przypadku pożaru;
  • sposobami alarmowania na wypadek powstania pożaru;
  • środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy – charakterystyka, zastosowanie. Zasady oznakowanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu ppoż.
  • przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru;
  • zarządzenie w sytuacji kryzysowej. Zasady współpracy z Policją, Strażą Pożarną, załogami Ratownictwa Medycznego.

Szkolenie kończy się wystawieniem zaświadczenia z odbytego szkolenia.