Znajdujące się w naszej ofercie kursy zawodowe umożliwiają przekwalifikowanie lub zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji, co pomaga klientom dopasować się do ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy. Obecnie szkolenia zawodowe stanowią szansę na znalezienie ciekawszego zatrudnienia, wyższe zarobki, awans, czy też po prostu spełnienie własnych ambicji.

Wszystkim uczestnikom organizowanych przez nasz szkoleń zawodowych gwarantujemy między innymi:

  • wzrost poziomu praktycznych umiejętności osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje poprzez kursy zawodowe,
  • zwiększenie szans na zatrudnienie i stawienie czoła wysokiej konkurencji na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych,
  • zmniejszenie poczucia zagrożenia bezrobociem poprzez podniesienie poziomu umiejętności,

Profesjonalny zespół wykładowców zapewnia szkolenia zawodowe najwyższej jakości, które dzielimy na:

  • Kursy zawodowe energetyczne, podczas których uczestnicy poznają aktualne przepisy oraz rozwiązania techniczne dotyczące urządzeń energetycznych. Po odbyciu szkolenia zawodowego dotyczącego urządzeń energetycznych uczestnicy zyskają uprawnienia pozwalające na ich eksploatację, montaż i konserwację. Certyfikat pozwala na wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej i dotyczy urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.
  • Kursy zawodowe UDT związane z urządzeniami podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego, w tym wózki jezdniowe, podesty ruchome, żurawie, windy, suwnice.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą i możliwościami, jakie otwierają przed uczestnikiem organizowane przez nas szkolenia zawodowe.