KONIEC IMIENNYCH UPRAWNIEŃ NA WÓZKI WIDŁOWE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, będą musieli uzupełnić swoje kwalifikacje. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 10.08.2018 r.

W związku z nowymi obowiązującymi przepisami osoby, które wcześniej zrobiły sam kurs na wózek i po jego zakończeniu otrzymały zaświadczenie MEN, a pracodawca wypisał zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych na terenie zakładu pracy muszą uzupełnić swoje kwalifikacje przystępując do egzaminu UDT. Po zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózka.

W praktyce oznacza to, że pracownik, który rozpoczyna pracę w nowym zakładzie nie może otrzymać uprawnień imiennych od nowego pracodawcy. Pracodawca nie ma już możliwości wydania uprawnień imiennych do kierowania wózkiem widłowym. Dopuszczalne są wyłącznie uprawnienia UDT. Zdarza się, że pracownik obsługuje wózek widłowy na postawie uprawnień imiennych wydanych przez jednostkę szkoleniową lub poprzedniego pracodawcę- jest to niedozwolone. Pracodawca mógł wydać uprawnienia imienne na podstawie ukończonego szkolenia/ kursu jednak stracił takie prawo z dniem 10.08.2018 r. 

Dopuszczenie do pracy operatora wózka widłowego bez wymaganych uprawnień jest zakazane. Jeżeli pracodawca będąc odpowiedzialnym za bhp, nie dopełnia swoich obowiązków i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Jeżeli pracownik otrzymał od swojego pracodawcy uprawnienia imienne do kierowania wózkiem widłowym przed wejściem w życie Rozporządzenia to mają one określony termin ważności:

W Rozporządzeniu zostały określone terminy ważności imiennych zezwoleń w zależności od daty ich wystawienia (aktualne terminy w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym)

Imienne zezwolenia:

– wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

– wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

– wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

ZAPRASZAMY NA KURS DLA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH ZAKOŃCZONY EGZAMINEM UDT W DNIACH 23-24 WRZEŚNIA ! 

Liczba miejsc ograniczona, zapisy przyjmujemy do 24 września lub do wyczerpania miejsc pod nr tel. 508 255 351

Wymagania dla uczestników:

  • ukończone 18 lat
  • orzeczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do obsługi wózka widłowego